Regulamin

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.gpjp.pl oraz polityka serwisu w zakresie ochrony praw autorskich:

Przed założeniem konta albo integracją poprzez facebooka w serwisie Internetowym gpjp.pl należy uważnie przeczytać poniższy regulamin. Założenie konta oraz korzystanie z serwisu jest równoznaczne z tym, że użytkownik:
● zobowiązuje się do korzystania z serwisu zgodnie z prawem obowiązującym
w Rzeczypospolitej Polskiej,
● zapoznał się z treścią regulaminu i wyraża zgodę na jego postanowienia,
● zgadza się na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie podanym w regulaminie.

Za materiały umieszczone przez użytkowników portal nie odpowiada. Materiały umieszczone na serwisie są własnością użytkowników – usługodawca nie odpowiada za treści użytkowników.

1. Definicje użyte w regulaminie oznaczają:

● Adres e-mail użytkownika – adres poczty elektronicznej, której wyłącznym właścicielem jest użytkownik, potrzebny do dokonania autoryzacji w trakcie logowania się do konta użytkownika, wpisywany przez użytkownika podczas dokonywania rejestracji do serwisu Internetowego.
● Awaria – oznacza stan, w którym niemożliwe jest skorzystanie z usługi, nie licząc jednak sytuacji, w której brak możliwości skorzystania z usługi jest wynikiem zawieszenia lub przerwy w świadczeniu usługi dozwolonej w ramach niniejszego regulaminu bądź jest powodem naruszenia regulaminu przez użytkownika albo jest spowodowane sytuacją losową lub która wystąpiła w infrastrukturze telekomunikacyjnej, z której korzysta użytkownik.
● Hasło – ciąg znaków który jest niezbędny do dokonania autoryzacji w trakcie logowania się do konta użytkownika, wpisywane przez użytkownika podczas dokonywania rejestracji. Hasło powinno zawierać co najmniej 6 znaków, małe oraz wielkie litery, liczby.
● Komentarz – pisemne wyrażenie opinii przez użytkownika na temat udostępnionej na stronie gpjp.pl treści, możliwe jest tylko za pomocą konta z serwisu społecznościowego Facebook, bez konieczności logowania się na stronie gpjp.pl.
● Konto użytkownika – konto do którego dostęp możliwy jest wyłącznie po dokonaniu przez użytkownika jednorazowej rejestracji oraz każdorazowym podaniu nazwy użytkownika i hasła. Zmiana danych w ramach konta użytkownika możliwa jest po uprzednim zalogowaniu się na konto przez użytkownika.
● Nazwa użytkownika (login) – ciąg znaków do dokonania autoryzacji w trakcie logowania się do konta użytkownika, wpisywany przez użytkownika podczas dokonywania rejestracji do serwisu.
● Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez użytkownika konta użytkownika, możliwa do wykonania na stronie gpjp.pl.
• Regulamin – powyższy regulamin serwisu dostępny jest pod adresem : www.gpjp.pl/regulamin Dodatkowo użytkownik może wystosować wiadomość pod adres regulamin@gpjp.pl z prośbą uzyskanie regulaminu w formie dokumentu PDF. Regulamin dodatkowo można pobrać klikając tutaj.
• Serwis – serwis internetowy, umożliwiający użytkownikom dodawanie Treści, pod adresem www.gpjp.pl, za pośrednictwem którego świadczona jest Usługa.
• Strony – Użytkownik oraz usługodawca.
• Sytuacja losowa – zdarzenie nadzwyczajne o charakterze zewnętrznym wobec strony, niezależne od tej strony, któremu strona nie mogła zapobiec.
• Treść (treści) – treści i obiekty graficzne (np. informacje, dane, pliki graficzne, zdjęcia lub filmy) w tym utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych jakie są zamieszczane przez Użytkownika za pośrednictwem Konta.
• Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy stronami.
• Usługa – usługa hostingu świadczona przez usługodawcę zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie oraz za pośrednictwem serwisu, która polega na udostępnieniu użytkownikowi narzędzi teleinformatycznych w celu dodawania i przechowywania – w ramach konta użytkownika, wybranych przez niego treści.
• Usługodawca – Usługodawcą jest firma studio FNC.
• Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych – Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994r., Nr 24, poz. 83, ze zm.).
• Ustawa o ochronie danych osobowych – Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
• Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002r., Nr 144, poz. 1244 ze zm.).
• Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia. Jeśli użytkownik nie ukończył 18 roku życia wymagana jest zgoda jego przedstawiciela ustawowego. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

2. Ogólne postanowienia:

1. Niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
2. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez użytkowników z serwisu Internetowego dostępnego pod adresem www.gpjp.pl oraz z oferowanych za jego pośrednictwem usług.
3. Korzystanie z serwisu oraz z usług oferowanych za pośrednictwem serwisu oznacza wyrażenie przez użytkownika zgody na warunki niniejszego regulaminu.
4. Nazwa serwisu, koncepcja, projekt, oprogramowanie, baza danych oraz elementy graficzne stron, które zostały udostępnione przez serwis podlegają ochronie prawnej.
5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu do wybranych usług oferowanych za pośrednictwem serwisu dla użytkowników, którzy mają mniej niż 18 lat.

3. Generalne zasady korzystania z serwisu:

1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Usługi przez Użytkownika jest dokonanie Rejestracji Użytkownika w ramach Serwisu, która następuje przez wypełnienia formularza rejestracyjnego oraz zaakceptowania regulaminu udostępnianego na jednej ze stron serwisu.
2. Każda ze stron może rozwiązać umowę bez podania przyczyny, w trybie natychmiastowym, z zastrzeżeniem zachowania nabytych praw przez drugą stronę przed rozwiązaniem umowy. Nie istnieje minimalny okres, w którym umowa może być wypowiedziana.
3. Zakres usługi – przechowywanie przez usługodawcę treści zamieszczonych przez użytkownika za pośrednictwem konta.
4. W ramach Serwisu Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usługi zgodnie z zasadami i warunkami określonymi w niniejszym Regulaminie.
5. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta w chwili przesłania przez użytkownika wypełnionego formularza rejestracyjnego, zgodnie z procedurą rejestracji do serwisu. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
6. Użytkownik w dowolnym momencie może przesłać żądanie przesłania regulaminu drogą mailową na adres regulamin@gpjp.pl.
7. Każda ze stron może rozwiązać umowę bez podania przyczyny, w trybie natychmiastowym, z zastrzeżeniem zachowania nabytych praw przez drugą stronę przed rozwiązaniem umowy. Nie istnieje minimalny okres, w którym umowa może być wypowiedziana.
8. Aby skorzystać z usługi użytkownik powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do odpowiedniego sprzętu oraz Internetu, za pomocą którego możliwe jest korzystanie z usługi za pośrednictwem serwisu.
9. Użytkownik rozwiązuje umowę poprzez przesłanie emaila z żądaniem usunięcia konta do administratora serwisu pod adres admin@gpjp.pl lub poprzez usunięcie konta w panelu administracyjnym .
10. Usługodawca, chcąc rozwiązać umowę, ma obowiązek poinformowania użytkownika na adres e-mail podany przez użytkownika podczas rejestracji w terminie 14 dni przed planowaną datą usunięcia konta użytkownikowi.Usługodawca zastrzega sobie prawo do przesyłania użytkownikowi na jego konto w serwisie informacji systemowych i technicznych dotyczących funkcjonowania serwisu, które nie stanowią informacji handlowej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
11. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich warunków niniejszego regulaminu. Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji usługi, bez pogarszania jej jakości, bez wpływu na zakres praw i obowiązków stron.

4. Prawa autorskie połączone z zamieszczanymi treściami oraz formy zgłaszania naruszeń:

1. Zamieszczanie przez użytkownika odniesień do treści umieszczanych w ramach serwisu dochodzi za pośrednictwem konta użytkownika.
2. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wpisywane w ramach serwisu, komentarzy, nazwy użytkownika oraz za ich charakter. Nie mogą one naruszać dóbr osobistych i praw osób trzecich (m.in. autorskich praw majątkowych), jak i również postanowień niniejszego regulaminu oraz przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Szczególnie zabronione jest udostępnianie za pomocą serwisu odniesień do treści, komentarzy oraz nazw użytkownika, które:
a. naruszałyby prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności,
b. byłyby umieszczane w ramach Serwisu z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich czy renomy Usługodawcy;
c. byłyby obraźliwe, stanowiłyby bądź mogłyby być uznawane za groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby wulgarne/obraźliwe słownictwo;
d. naruszałyby prawa osób trzecich /prawa pozostałych użytkowników serwisu;
e. naruszałyby w jeszcze inny sposób postanowienia regulaminu, przepisy obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej prawa, normy społeczne lub obyczajowe (np. treści o charakterze pornograficznym, treści propagujące przemoc, nawołujące do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, naruszające uczucia religijne).
4. W przypadku powzięcia przez użytkownika lub osobę trzecią informacji o fakcie zamieszczenia w ramach serwisu treści, komentarzy lub nazwy użytkownika naruszających postanowienia niniejszego regulaminu, prawa osób trzecich (m.in. autorskie prawa majątkowe) oraz przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, Użytkownik lub osoba trzecia powinna niezwłocznie zgłosić taki fakt, kontaktując się z serwisem pod adresem: abuse@gpjp.pl
5. Zgłaszając naruszenie, o którym mowa w punkcie powyżej należy podać dane podmiotu dokonującego zgłoszenie, określić charakter naruszenia oraz wskazać Treści, Komentarze lub nazwę użytkownika, których zgłoszenie ma dotyczyć (najlepiej wskazując dokładny link do zamieszczonej treści).
6. Wówczas gdy w przypadku stwierdzenia przez usługodawcę naruszenia postanowień regulaminu jest on uprawniony do niezwłocznego:
a. usunięcia konta użytkownika, którego dotyczy zgłoszenie naruszenia
b. usunięcia odniesienia do treści, komentarzy lub nazwy użytkownika, których dotyczy zgłoszenie naruszenia,
c. uniemożliwienia użytkownikowi, którego dotyczy zgłoszenie naruszenia ponownego zawarcia Treści, Komentarzy lub Nazwy Użytkownika w ramach serwisu.
d. uniemożliwienia użytkownikowi, którego dotyczy zgłoszenie naruszenia dokonania ponownej rejestracji,
7. Użytkownik, zamieszczając w ramach serwisu odniesienia do treści, wyraża tym samym zgodę na wykorzystanie ich przez pozostałych użytkowników, w zakresie dozwolonego użytku osobistego.
8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania odniesień do treści, komentarzy lub nazw użytkownika oraz ich usuwania jeśli stwierdzi naruszenie niniejszego regulaminu, obowiązujących przepisów prawa lub możliwość uszczerbku dla dobrego imienia serwisu. każdy użytkownik jednak powinien mieć na względzie, że usługodawca nie prowadzi kontroli odniesień do treści i komentarzy zamieszczanych przez Użytkowników w ramach Serwisu.
9. Użytkownik, zamieszczając w ramach serwisu dane, wizerunek lub inne treści, wyraża zgodę na wgląd w te informacje przez innych użytkowników oraz usługodawcę.
10. Użytkownik nie ma prawa do zamieszczania w ramach serwisu danych osobowych osób trzecich, także rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej. Użytkownik oświadcza, iż osoby, których wizerunek zamieścił w serwisie udzieliły mu na to odpowiedniego zezwolenia.
11. Użytkownik oświadcza, że zamieszczenie za pośrednictwem Konta oraz udostępnienie w ramach Serwisu danych osobowych, wizerunku oraz informacji, dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą.
12. Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Usługodawcę umieszczonych przez użytkownika w serwisie na stronach dostępnych dla innych użytkowników Treści, wyłącznie w zakresie, w jakim stanowią one element całości obrazu (tzw. zrzutów ekranu) dostępnej dla wszystkich innych użytkowników strony serwisu, do udostępniania lub publikacji, wyłącznie jako fragment całości obrazu strony serwisu, w Internecie oraz w materiałach promocyjnych dotyczących Serwisu w Internecie, w prasie oraz w telewizji, a także ich rozpowszechniania za pomocą sieci telekomunikacyjnych, w celu informacji o działaniu serwisu i promocji jego działalności, w sposób nienaruszający dóbr osobistych, w tym wizerunku użytkownika.
13. Treści, komentarze oraz nazwy użytkownika umieszczane i wpisywane przez użytkowników w ramach serwisu nie są poglądami usługodawcy oraz nie powinny być utożsamiane z jego działalnością.
14. W przypadku gdy w wyniku umieszczenia przez użytkownika w ramach serwisu odniesienia do treści, komentarzy lub nazwy użytkownika dojdzie do naruszenia przepisów obowiązującego prawa, użytkownik jest zobowiązany do pełnego pokrycia szkody poniesionej w związku z tym naruszeniem przez usługodawcę.
15. Wówczas gdy usługodawca zostanie zobowiązany – zgodnie z obowiązującym prawem – do zapłaty jakiegokolwiek odszkodowania, kary lub grzywny w związku z roszczeniami osób trzecich, o których mowa w punkcie powyżej, użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić usługodawcy równowartość tego odszkodowania, kary lub grzywny. Użytkownik zobowiązany jest również niezwłocznie pokryć wszelkie straty lub zwrócić udokumentowane koszty, jakie usługodawca poniósł w związku z ujawnieniem uzasadnionych roszczeń osób trzecich, o których mowa powyżej.

5. Rejestracja użytkownika:

1. Rejestracja użytkownika składa się z:
a. Potwierdzenia, że zapoznał się on z postanowieniami regulaminu oraz że je akceptuje,
b. Wypełnienia formularza na stronie Serwisu,
c. Podania nazwy, hasła oraz adresu e-mail użytkownika, który wymaga potwierdzenia poprzez naciśnięcie na link zawarty w treści wiadomości wysłanej pod ten adres przez usługodawcę/ lub zalogowanie się za pomocą portalu Facebook.pl
d. Uzyskania dostępu do konta użytkownika po podaniu Nazwy Użytkownika oraz Hasła/ lub uzyskanie dostępu za pomocą strony Facebook.pl.
2. Po rejestracji użytkownik uzyskuje dostęp do konta użytkownika, które jest dostępne po wpisaniu przez użytkownika hasła i nazwy użytkownika.
3. Użytkownik zobowiązany jest do następujących rzeczy:
a. podawania danych aktualnych i zgodnych z prawdą, nie wprowadzających w błąd oraz nie naruszających praw osób trzecich,
b. użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, jak i również za wybór nazwy użytkownika oraz hasła, w tym również odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich w związku z wyborem nazwy użytkownika i hasła. Użytkownik ponosi również wyłączną odpowiedzialność związaną z ujawnieniem innym osobom swojego hasła.
c. zachowania hasła w tajemnicy i nieudostępniania go innym osobom.
d. aktualizacji podanych w formularzu rejestracyjnym danych, niezwłocznie po każdej zmianie tych danych (w ramach konta użytkownika).

6. Zasady korzystania z serwisu:

1. Użytkownik zobowiązany jest do następujących rzeczy:
a. korzystania z serwisu nie zakłócając jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
b. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie i/lub umieszczanie w serwisie niezamówionej informacji handlowej; kilkukrotna rejestracja użytkownika w serwisie; korzystanie z kont innych użytkowników lub udostępnianie swojego konta innym użytkownikom; podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie haseł innych użytkowników,
c. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach serwisu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez uprawnioną osobę.
d. korzystania z serwisu z poszanowaniem dóbr osobistych innych użytkowników oraz osób trzecich (w tym prawa do prywatności) i wszelkich innych przysługujących im praw,
2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za czynności wykonane w ramach serwisu przy pomocy ważnej nazwy użytkownika oraz hasła.
3. Konta nie użytkowane przez okres dłuższy niż 6 miesięcy od ostatniego zalogowania, mogą zostać usunięte bez uprzedniego powiadomienia.
4. Użytkownik jest zobowiązany do powiadomienia usługodawcy o każdym przypadku naruszenia jego praw do nazwy użytkownika i/lub hasła, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym regulaminie, szczególnie naruszenia zasad związanych z zamieszczanymi w serwisie treściami.
5. Użytkownik pozbawiony prawa do korzystania z serwisu, nie może dokonać powtórnej rejestracji w serwisie bez uprzedniej zgody usługodawcy.

7. Odpowiedzialność:

1. Usługodawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za problemy techniczne czy ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta użytkownik, a które uniemożliwiają użytkownikowi korzystanie z serwisu i oferowanej za jego pośrednictwem usługi.
2. Za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy wykorzystywanym przez siebie w celu korzystania z Usługi sprzętem komputerowym i systemem teleinformatycznym, a serwisem odpowiedzialny jest tylko i wyłącznie użytkownik.
3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
a. utratę treści spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami z winy nieleżącej po stronie Usługodawcy oraz
b. za treść reklam zamieszczanych w serwisie przez podmioty trzecie, a także sposób, w jaki publikowane treści będą wykorzystywane przez innych użytkowników.
c. za niedostępność serwisu z powodu wypadków od niego niezależnych. Usługodawca zastrzega sobie ponadto możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług w serwisie w dowolnym momencie, z jakiejkolwiek przyczyny, również z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej serwisu w przypadku gdy nie naruszy to praw użytkownika.

8. Polityka prywatności:

1. Dane osobowe użytkowników są przetwarzane przez usługodawcę w celu prowadzenia serwisu, w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania serwisu, jak również w celu umożliwienia świadczenia użytkownikom usługi oferowanej w ramach serwisu.
2. Dane Użytkownika, w tym dane osobowe, będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż to jest konieczne w związku z korzystaniem z serwisu, a następnie zostaną usunięte z systemu.
3. Usługodawca wykorzystuje pliki typu cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu przez użytkownika. Pliki typu cookie umożliwiają zidentyfikowanie komputera użytkownika w celu zapewnienia, że jego konto użytkownika jest używane przez osobę, która wprowadza do niego poprawną nazwę użytkownika i przyporządkowane mu hasło.
4. Usługodawca zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Poza przypadkami wskazanymi w zdaniu poprzednim informacje dotyczące Użytkownika nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody Użytkownika.
5. Każdy Użytkownik ma nieograniczony dostęp do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia, zwracając się w tym celu pisemnie do usługodawcy. W przypadku usunięcia danych koniecznych do korzystania z wyodrębnionych zasobów serwisu oraz usług oferowanych w jego ramach użytkownik traci możliwość korzystania z nich.
6. Usługodawca informuje, że wraz z momentem połączenia się przez Użytkownika z Serwisem w logach systemowych Serwisu pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, z którego Użytkownik łączy się z Serwisem. Usługodawca informuje, że będzie przetwarzał, zgodnie z przepisami prawa, również dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika i czasu połączenia Użytkownika z Serwisem oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Użytkownika w Serwisie. Dane te przetwarzane są głównie w celach technicznych oraz w celu zbierania ogólnych informacji statystycznych.
7. Usługodawca informuje, że wskutek rejestracji przez użytkownika w serwisie na mocy regulaminu, dane podane przez użytkownika podczas rejestracji, a także dane umieszczone przez użytkownika na stronach serwisu po rejestracji będą udostępnione wszystkim osobom odwiedzającym stronę serwisu. Tak samo zarejestrowany użytkownik będzie miał dostęp do danych umieszczonych w serwisie przez innych użytkowników.
8. Użytkownik umieszczając w serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, wizerunek, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.
9. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z danych udostępnionych przez innych użytkowników serwisu wyłącznie w związku z korzystaniem z serwisu, chyba że uzyska zgodę od tych użytkowników na przetwarzanie ich danych w zakresie lub celu wykraczającym poza korzystanie z serwisu.
10. Usługodawca oświadcza, że dołoży starań, aby zapewnić użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze, należy zgłaszać usługodawcy na konto kontakt@gpjp.pl
11. Jednocześnie usługodawca oświadcza, że stosowane w celu ochrony serwisu nowoczesne techniki zabezpieczenia kont i dostępu do danych i treści służą zapewnieniu jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa, ze względów technicznych jednak nie mogą gwarantować w pełni tajemnicy składowanych i przesyłanych informacji.

9. Postanowienia końcowe:

1. Usługodawca ma prawo do okresowego zawieszenia świadczenia usługi w serwisie w stosunku do wszystkich lub niektórych kont użytkowników w związku z przeprowadzaniem prac konserwacyjnych.
2. Usługodawca ma prawo do odstąpienia od świadczenia usługi w przypadku poważnego naruszenia przez użytkownika regulaminu, w szczególności zamieszczenia treści o charakterze niedozwolonym czyli sprzecznych z przepisami obowiązującego prawa lub niniejszego regulaminu.
3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania udostępniania serwisu bez podania przyczyn po uprzednim poinformowaniu użytkowników w drodze mailowej o podjęciu takiej decyzji co najmniej siedem dni wcześniej.
4. Powstałe ewentualnie spory pomiędzy usługodawcą a użytkownikiem, zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów kodeksu postępowania cywilnego.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (tekst jedn. z dnia 17 maja 2006r. - Dz.U. Nr 90, poz. 631).
6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie Internetowej serwisu. Zmiany uważane są za zaakceptowane przez użytkownika z momentem skorzystania przez niego z serwisu .
7. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej serwisu oraz dostarczany nieodpłatnie użytkownikowi w postaci elektronicznej.
8. Regulamin wchodzi w życie z dniem – 7.12.2014.